Základné zásady ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ:

obchodné meno: nehnuteľnosti - alpia s.r.o., so sídlom: A. Bernoláka 51, 010 01 Žilina,spoločnosť zapísaná: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19564/L, IČO: 36 841 544

Spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Sme spoločnosť zaoberajúca sa najmä realitnou činnosťou. Všetky svoje činnosti vykonávame s dôrazom na náš trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb, ako aj našich zamestnancov. Všetky osobné údaje dotknutých osôb používame v súlade s príslušnou platnou legislatívou. Získavame a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie konkrétnej požiadavky dotknutej osoby alebo na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Návštevníci našich webových stránok majú možnosť oboznámiť sa s týmito zásadami skôr, ako nám poskytnú akékoľvek svoje osobné údaje, resp. identifikátory a/alebo vyplnia formulár uvedený na niektorej z webových stránok spoločnosti.

Ako prevádzkovateľ spracúvame najmä nasledovné osobné údaje, a to výhradne za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (vrátane predzmluvných vzťahov) a plnenia práv a povinností z neho vyplývajúcich:

 • titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
 • dátum narodenia, rodné číslo,
 • adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska,
 • štátna príslušnosť,
 • telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
 • číslo bankového účtu,
 • rodinný stav, počet detí, meno manžela/manželky,
 • dosiahnuté vzdelanie,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • údaje o zdravotnej poisťovni,
 • ďalšie údaje potrebné pre riadne poskytovanie služieb v súlade so záujmami dotknutej osoby.

Všetky osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Všetky osoby zo strany prevádzkovateľa, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje. Získavanie, zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov realizujeme prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, osobného kontaktu, telefonického kontaktu, e-mailovej komunikácie v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov, ktoré sú súčasťou nami poskytovaných produktov a služieb. Sme oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré nám dotknutá osoba poskytne osobne, písomne alebo prostredníctvom webového formulára v súvislosti so záujmom dotknutej osoby o naše služby. Takto poskytnuté osobné údaje spracúvame výlučne za účelom nadviazania komunikácie s dotknutou osobou v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a nášho oprávneného záujmu. Osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu so zákazníkom, pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktmi a službami, ktoré zákazníkovi poskytujeme a takisto aj marketingové účely dotknutej osobe (zasielanie internetových ponúk, dotazníkov alebo reklamných správ spoločnosti na e-mailovú adresu).

Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje zmluvným stranám (pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností), bankám (v súvislosti s financovaním nadobudnutia nehnuteľností), advokátom (v súvislosti s autorizáciou), notárom alebo príslušnému obecnému úradu (pri overení podpisov), externým účtovníkom, audítorom, advokátom alebo iný osobám, ktoré sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje príslušným orgánom verejnej správy, napríklad v súvislosti s plnením zákonných povinností, najmä pri podaní návrhu na vklad alebo záznamu práv k nehnuteľnostiam;

Prevádzkovateľ môže používať osobné údaje v primeranom rozsahu na účely marketingu, pokiaľ to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb (zasielanie internetových ponúk, dotazníkov alebo reklamných správ spoločnosti na e-mailovú adresu).

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy alebo po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti o obmedzenie spracúvania alebo o výmaz jej osobných údajov, ak sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, alebo ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, alebo na účel archivácie, vedecké alebo štatistické účely, alebo na uplatnenie právnych nárokov prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba si môže svoje práva súvisiace s ochranou jej osobných údajov uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa: realityalpia@realityalpia.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2018.

 

 

Odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov