Potrebné doklady

Doklady potrebné na prevod nehnuteľnosti a na prevod členských práv k družstevnému bytu


a) Na prevod nehnuteľností sú potrebné tieto doklady/dokumenty:
občiansky preukaz
verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo nie je vpísané na LV
identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom právnická osoba
geometrický plán
dohoda o splnomocnení, ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa musí byť notársky overený
doklad od správcu, alebo predsedu SVB, že majitelia bytu nemajú podlžnosti voči správe alebo SVB

b) Na prevod členských práv k družstevnému bytu sú potrebné tieto doklady/dokumenty:
občiansky preukaz
Potvrdenie od družstva, že prevodca nemá voči družstvu žiadne nesplnené povinnosti (záväzky), resp. že všetky povinnosti má vyrovnané